10-01-2009, 00:52

Dit onderwerp heeft 6 abonnees
Je bent niet op dit onderwerp geabonneerd. Abonneren?

Conversatietekst
Geluidsbestand downloaden

私は先週、マダガスカル2を見ました。中々面白かったですよ。Watashi wa senshū, Madagaskaru 2 wo mimashita. Nakanaka omoshirokatta desu yo.Ik heb vorige week Madagascar 2 gezien. Hij was heel aardig.
そうですか。じゃあ、またマダガスカル2を見ませんか。Sō desu ka. Jaa, mata Madagaskaru 2 wo mimasen ka?Is dat zo? Zullen we dan nog een keer naar Madagascar 2 gaan?
構いませんよ。そうしましょう。Kamaimasen yo. Sō shimashō. Dat vind ik prima. Laten we dat doen.
じゃあ、どこで会いましょうか。Jaa, doko de aimashō ka?Goed, waar zullen we elkaar treffen?
スターバックスはどうですか。Sutaabakkusu wa dō desu ka?Wat dacht u van Starbucks?
スターバックスですね。分かりました。Sutaabakkusu desu ne. Wakarimashita. Starbucks. Duidelijk.
私は先週、マダガスカル2を見ました。中々面白かったですよ。Watashi wa senshū, Madagaskaru 2 wo mimashita. Nakanaka omoshirokatta desu yo.Ik heb vorige week Madagascar 2 gezien. Hij was heel aardig.


We beginnen de les makkelijk. Als het goed is, kun je deze zin al helemaal vertalen, als je ten minste weet dat mimashita de verleden tijd is van het werkwoord miru (zien/kijken).

Wat betreft ik, vorige week, Madagascar 2 [lijdend voorwerp] zagen.

Nakanaka betekent redelijk/tamelijk, maar is positiever dan maamaa.

Merk tevens op dat de 2 in Madagascar 2 wordt uitgesproken als tsuu (van het Engelse two). Dit omdat het in dit geval om een filmtitel gaat (normaliter zou je gewoon ni zeggen).

中々
Het woord nakanaka wordt gevormd door twee keer de kanji van naka (midden) achter elkaar te zetten. Het tweede teken wordt in het Japans een kanjigaeshi (kanji-herhaler), dōnoji-ten (zelfde-tekensymbool) of noma (verwijzend naar de vorm van de katakana-tekens voor no en ma) genoemd en geeft een herhaling van het vorige teken aan.


ノマ
De katakana-tekens voor no en ma. Nu wordt duidelijk waarom de 々 ook wel een noma wordt genoemd.


Redelijk interessant waren, hoor.そうですか。じゃあ、またマダガスカル2を見ませんか。Sō desu ka. Jaa, mata Madagaskaru 2 wo mimasen ka?Is dat zo? Zullen we dan nog een keer naar Madagascar 2 gaan?


Zo zijn?

Mata in de volgende zin staat voor weer, opnieuw.
In dat geval, opnieuw Madagascar 2 niet zien?

Let op hoe Japanners bij het doen van een voorstel vaak een ontkenning gebruiken: wil je Madagascar 2 in dat geval niet nog een keer zien?構いませんよ。そうしましょう。Kamaimasen yo. Sō shimashō. Dat vind ik prima. Laten we dat doen.


Kamau betekent letterlijk erg vinden. Het werkwoord wordt meestal in de ontkennende vorm gebruikt om te vragen of de tegenpartij ergens bezwaar tegen heeft.

Niet erg vinden, hoor.

Tot nu toe ging alles van een leien dakje. Daar gaat nu verandering in komen.

Dat zo betekent, wisten we al. Maar wat doet dat shimashō daar? In feite is dit een nieuwe ‘tijd’ van het werkwoord suru (doen), waarbij achter de stam shi in plaats van masu, masen, mashita of masen deshita het achtervoegsel mashō is geplakt, resulterend in de aansporende wijs.

Inderdaad, mashō duidt op een voorstel dat of aansporing die in het Nederlands het beste kan worden vertaald als laten we…. We krijgen dus:

Zo laten we doen. (Laten we het zo doen.)

Deze wijs kan ook ietwat ironisch worden gebruikt om iemand aan te sporen een karweitje op te knappen. Laten we de auto schoonmaken kan dus heel goed betekenen: wil jij de auto schoonmaken? Let wel dat het werkwoord bij dit gebruik ietwat neerbuigend klinkt; dit is vergelijkbaar met de manier waarop oom agent je in Nederland nog wel eens wil aanspreken: en waar gaan wij naartoe meneer? (Hoezo, gaat u mee dan?) In deze vorm moet je de aansporende wijs dus alleen voor hele goede (!) vrienden gebruiken (ondanks het feit dat mashō een neutrale vorm is).

Als het werkwoord letterlijk naar zowel jezelf als de ander (wij) verwijst, is het nooit onbeleefd.

Onze werkwoordtabel ziet er nu als volgt uit:


1 eindigend op u2 eindigend op iru3 eindigend op erude gozaru

stam
u wordt iiru wordt ieru wordt e[onregelmatig]

voorbeeld
kau (kopen) wordt kai-

kaku (schrijven) wordt kaki-

kagu (ruiken) wordt kagi-

kasu (uitlenen) wordt kashi-

katsu (winnen) wordt kachi-

shinu (sterven) wordt shini-

yobu (roepen) wordt yobi-

kamu (bijten) wordt kami-

karu (maaien) wordt kari-
okiru (opstaan) wordt oki-taberu (eten) wordt tabe-de gozai-

tegenwoordige tijd
kai + masu = kaimasu (kopen, neutraal beleefd)oki + masu = okimasu (opstaan, neutraal beleefd)tabe + masu = tabemasu (eten, neutraal beleefd)desu (zijn, neutraal beleefd) / de gozaimasu (zijn, respectvol beleefd)

ontkennende tegenwoordige tijd
kai + masen = kaimasen (niet kopen, neutraal beleefd)oki + masen = okimasen (niet opstaan, neutraal beleefd)tabe + masen = tabemasen (niet eten, neutraal beleefd)--- / de gozaimasen (niet zijn, respectvol beleefd)

verleden tijd
kai + mashita = kaimashita (kochten, neutraal beleefd)oki + mashita = okimashita (opstonden, neutraal beleefd)tabe + mashita = tabemashita (aten, neutraal beleefd)deshita (waren, neutraal beleefd) / de gozaimashita (waren, respectvol beleefd)

ontkennende verleden tijd
kai + masen + deshita = kaimasen deshita (niet kochten, neutraal beleefd)oki + masen + deshita = okimasen deshita (niet opstonden, neutraal beleefd)tabe + masen + deshita = tabemasen deshita (niet aten, neutraal beleefd)--- / de gozaimasen deshita (niet waren, respectvol beleefd)

aansporende wijs
kai + mashō = kaimashō (laten we kopen, neutraal beleefd)oki + mashō = okimashō (laten we opstaan, neutraal beleefd)tabe + mashō = tabemashō (laten we eten, neutraal beleefd)deshō (zouden zijn, neutraal beleefd) / de gozaimashō (zouden zijn, respectvol beleefd)


Let op dat deshō en de gozaimashō in de bovenstaande tabel slechts voor de volledigheid zijn genoemd, want hoewel deze werkwoorden dezelfde mashō-vorm hebben, worden ze allesbehalve vertaald als laten we zijn. In het Japans krijgen deze werkwoorden in de mashō-vorm een speciale functie, waar we later nog op terug zullen komen.

てにをは
Teniwoha, de basis van de Japanse taal.
じゃあ、どこで会いましょうか。Jaa, doko de aimashō ka?Goed, waar zullen we elkaar treffen?


Zoals je inmiddels al duidelijk is geworden, werkt het Japans vaak met partikels om de functie van een woord in een zin aan te geven. We weten inmiddels dat wa de topic (wat betreft) van een zin aangeeft, dat ga voor het onderwerp staat en dat ni voor diverse voorzetsels kan staan (tot nu toe zijn zijn we het partikel tegengekomen in de betekenis van tot). In deze zin vinden we het vijfde partikel dat de functie van een woord aangeeft: de. Samen worden deze partikels de teniwoha genoemd (waarbij te voor de staat en ga simpelweg is overgeslagen). Het teniwoha, ofwel het gebruik van partikels die de functie van woorden in zinnen aangeven, is één van de fundamenten van het Japans. De partikels zijn enigszins te vergelijken met de naamvallen die we vroeger in het Nederlands hadden, en waarmee het Duits nog steeds werkt. Der Mann wordt in het Duits ineens den Mann als het lijdend voorwerp is. Het Japans zou in dat geval zeggen: Mann wo.

De functie van de partikels ni en de is minder eenduidig dan die van wa, ga en wo, maar één functie die beide partikels vaak hebben is die van plaatsbepaling.

In dat geval…

Doko betekent waar en kun je lezen als welke plek. De de erachter is een plaatsbepaling. Doko de kun je dan lezen als op welke plek (ofwel nog steeds waar). Achter plaatsbepalingen komt in het Japans altijd het partikel de, het partikel ni of een variatie daarop (dat laatste mag je voorlopig vergeten).

Blijft de vraag over: wanneer gebruik je ni en wanneer gebruik je de? In principe is die vraag eenvoudig te beantwoorden. Ni gebruik je als je naar een bepaalde toestand op de betreffende plek verwijst, terwijl je de gebruikt als je naar een bepaalde activiteit op de betreffende plek verwijst. Je zegt dus niet Tōkyō ni tabemasu (ik eet in Tokio), want eten is een activiteit. De juiste formulering is Tōkyō de tabemasu. Aan de andere kant zeg je ook niet Tōkyō de imasu (ik ben in Tokio), want ergens zijn is geen activiteit. De juiste formulering is Tōkyō ni imasu. Het werkwoord iru (er zijn) ken je nog niet, maar geeft in dit voorbeeld wel duidelijk het verschil tussen de en ni aan.

In de praktijk wordt in het Japans bijna alles als een activiteit beschouwd en gebruik je dus bijna altijd de. Daarnaast dien je je voor ogen te houden dat zowel de als ni in het Japans nog meer functies hebben; kom je één van de partikels dus tegen in een constructie die niets te maken heeft met een bepaalde plek of locatie, dan kun je er donder op zeggen dat je met een andere ‘soort’ de of ni te maken hebt.

We zullen alle soorten aan bod laten komen, maar in deze les beperken we ons tot plaatsbepalingen. Een overzicht van alle partikels die we tot nu toe gehad hebben:


Partikel
GebruikFunctieVoorbeeldVertaling

ka
aan eind van zinmaakt zin vragendOmoshiroi desu ka?Is dat interessant?

ka
na zelfstandig naamwoordverandert vragend voornaamwoord in onbepaald voornaamwoord (nani/wat wordt nani ka/iets)Nani ka nomimasen ka?Wilt u niet iets drinken?

ne
aan eind van zinvraagt om bevestigingOmoshiroi desu ne?Interessant hè?

ne
aan eind van zinuit begripKaisha desu ne.Ik begrijp het. De zaak (betaalt) dus.

yo
aan eind van zinlegt nadrukOmoshiroi desu yo.Het is interessant hoor!

wa
na zelfstandig naamwoordduidt topic zin aan en benadrukt het bijbehorende werkwoordWatashi wa tabemasu.Ik éét (ik drínk niet).

ga
na zelfstandig naamwoordduidt onderwerp zin aan en benadrukt het onderwerpWatashi ga tabemasu.Ík eet (jíj niet).

ni
na zelfstandig naamwoordtotTai ni shimasu.Ik neem zeebrasem (letterlijk: ik doe het tot zeebrasem).

ni
na locatiegeeft locatie aan waarop sprake is van een toestandTōkyō ni imasu.Ik ben in Tokio.

de
na locatiegeeft locatie aan waarop sprake is van een activiteitTōkyō de tabemasu.Ik eet in Tokio.


Dit overzicht is bij lánge niet compleet, maar geeft slechts aan in welke vormen we de partikels in alle lessen tot nu toe zijn tegengekomen (in sommige gevallen, zoals bij ka (2), zijn we daar nog niet eens dieper op ingegaan). We zullen constant op deze tabel voortborduren en de dingen steeds verder verfijnen. Zouden we dat nu al doen, dan zou je door de bomen het bos niet meer zien. Terug naar de zin:

In dat geval, waar [locatie waarop activiteit plaatsvindt] laten we ontmoeten?

In vragende zinnen moet je laten lezen als zullen. De aansporende wijs wordt niet alleen voor aansporingen, maar ook voor verzoeken om suggesties gebruikt. Een verzoek om een suggestie is trouwens iets anders dan een vraag: met een aansporende wijs in de vragende vorm vraag je de tegenpartij echt om met een voorstel voor alle betrokkenen op tafel te komen. Je zult de aansporende wijs dus nooit gebruiken om te vragen wat iemand drinkt. Je zult de aansporende wijs wel gebruiken om te vragen wat we zullen gaan drinken. De zin wordt dus:

In dat geval, waar [locatie waarop activiteit plaatsvindt] zullen we ontmoeten?スターバックスはどうですか。Sutaabakkusu wa dō desu ka?Wat dacht u van Starbucks?


Sutaabakkusu is de Japanse verbastering van Starbucks, een Amerikaanse koffietentketen die bijzonder populair is in Japan. Trouwens, met alle respect, net als de Amerikanen kunnen de Japanners geen koffie zetten. Koop een espressomachine en zet je koffie zelf, want anders zal het begrip slootwater in restaurants hele nieuwe dimensies gaan krijgen.

De koffie in blik uit de automaten, die je in Japan letterlijk om de 100 meter op straat vindt (vandalisme komt in Japan nauwelijks voor), is wel lekker. Deze koffie is meestal trouwens allesbehalve een Japanse aangelegenheid: het gros wordt gefabriceerd door de Coca Cola Company (controleer de achterkant van de blikjes maar).

(hoe) waren we al eerder tegengekomen in de zin dō desu ka (hoe zijn, ofwel: en?) en eiga wa dō shimasu ka (wat betreft de film, hoe doen, ofwel: wat doen we met de film)?

Wat betreft Starbucks, hoe zijn?

Merk op hoe de k in Sutaabakkusu wordt verdubbeld tot kk door de ッ ervoor. Dubbele medeklinkers worden in het Japans voorafgegaan door een pauze die net zo lang duurt als de voorafgaande lettergreep. Bakusu spreek je dus uit als ba-ku-su. Bakkusu daarentegen spreek je uit als ba-...-ku-su. De ... is een stilte die even lang duurt als de ba.

De ー daarentegen maakt de voorgaande klinker precies twee keer zo lang. Suta is dus Su-ta, en Sutaa is dus Su-ta-a.

Alle overige lettergrepen duren precies even lang en hebben feitelijk geen klemtonen: Su-ta-a-ba-...-ku-su. Dit zijn alle regels die je moet kennen om het Japans ritmisch goed uit te spreken.スターバックスですね。分かりました。Sutaabakkusu desu ne. Wakarimashita. Starbucks. Duidelijk.


Hier komen we ne weer tegen in de tweede betekenis. De eerste zin betekent echt niet Het is toch Starbucks? Dat zou totaal niet in de context passen. In plaats daarvan benadrukt ne dat we hebben begrepen wat de ander bedoelt. Duidelijk. U bedoelt Starbucks.

Dat deze theorie klopt, wordt nog eens gestaafd door de laatste zin, een woord dat je verschrikkelijk vaak zult horen in Japan: wakarimashita, de verleden tijd van het werkwoord wakaru (begrijpen). Wakarimashita betekent niets meer dan ik heb het begrepen.

Niet-Japanners willen dit nog wel eens opvatten als een ja, maar daar moet je heel erg mee oppassen. Probeer je voor te stellen dat Peter ontzettend graag les wil krijgen van een beroemde karate-leraar. Hij steekt zijn verhaal af en probeert de leraar voor zich te winnen. De leraar hoort Peters verhaal aan en antwoordt vervolgens met wakarimashita.
Dit zegt niets meer dan dat de leraar begrijpt waar Peter heen wil. Het betekent niet dat de leraar heeft besloten om Peter les te gaan geven. Daar moet-ie misschien eerst nog even heel hard over nadenken. Vat een wakarimashita daarom nooit als een ja op. Dat zal veel teleurstellingen voorkomen.

Meestal krijg je na wakarimashita meer informatie: de leraar geeft alsnog aan dat hij je les zal geven met een duidelijke bevestiging, de leraar zal volgende week contact met je opnemen met een definitief antwoord of de leraar ‘laat het je nog wel weten’ (als je niks meer hoort, is het antwoord trouwens nee). Een keiharde nee zul je zelden krijgen, want dat zou gezichtsverlies betekenen voor jou. Meestal blijft een nee bij wakarimashita, een niet nader te duiden muzukashii desu ne (dat ligt erg moeilijk), of nog erger: een supervage sō desu ne (mmmhh...)

Je wilt niet weten hoeveel misverstanden er door het simpele woordje wakarimashita zijn ontstaan tussen Japanse en westerse bedrijven. Houd voor ogen dat het slechts betekent dat je verzoek ter kennisgeving is aangenomen en trek pas definitieve conclusies op basis van de woorden/gebeurtenissen daarna.

Andersom moet je op dezelfde manier te werk gaan. Zet je Nederlandse botheid (pardon: directheid) dus opzij, vermijd confrontaties en spaar de ander zo veel mogelijk. Zeg niet keihard nee. Geef aan dat de zaken moeilijk liggen of houd het gewoon bij wakarimashita. Zonder vervolgacties is dat al genoeg Japans voor nee. Met andere woorden: dat je gesprekspartner weerloos op de grond ligt, is al erg genoeg. Je hoeft hem geen trap na te geven.


Smaakt dit naar meer? Japans leer je het beste "offline" op onze taalschool in Leiden. Daar kunnen we je tot een veel hoger niveau brengen en veel meer begeleiden. Klik hier voor meer informatie!


WoordenlijstWatashiik(Les 1)
wawat betreft(Les 1)
senshū先週vorige week(Les 9)
MadagaskaruマダガスカルMadagaskar (het land); Madagascar (de film)(Les 9)
222(Les 9)
wo[lijdend voorwerp](Les 3)
mimashita見ましたzagen(Les 9)
Nakanaka中々redelijk(Les 9)
omoshirokatta面白かったinteressant waren(Les 7)
desuですzijn; [tilt zin naar neutrale beleefdheidsvorm](Les 1)
yohoor; [verzacht de boodschap en stelt gerust](Les 7)
そうzo(Les 1)
ka?(Les 1)
Jaaじゃあin dat geval, dan(Les 2)
mataまたopnieuw, weer(Les 9)
mimasen見ませんniet zien(Les 9)
Kamaimasen構いませんniet erg vinden(Les 9)
shimashōしましょうlaten/zullen we doen(Les 9)
dokoどこwaar(Les 9)
de[bepaling van plaats waarop activiteit plaatsvindt](Les 9)
aimashō会いましょうlaten/zullen we ontmoeten(Les 9)
SutaabakkusuスターバックスStarbucks(Les 9)
どうhoe(Les 5)
nehè, nietwaar, toch, inderdaad(Les 1)
Wakarimashita分かりましたbegrepen(Les 9)


Nieuwe tekenssenvorigshūweek
ma ga
su ka
222mizien
nakamidden [herhaling van vorig teken]
mizienyo[deze kleine yo wordt direct achter medeklinkers gebruikt]
ko yo[deze kleine yo wordt direct achter medeklinkers gebruikt]
su ta
ba [verdubbeling volgende medeklinker]
ku su
wakabegrijpen


Oefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven.

1. Mevrouw Shimizu heeft vandaag een film gezien.
2. Die zeebrasem smaakte heel aardig.
3. Is dat zo?
4. Zullen we in dat geval nog een keer vis eten?
5. Vindt u het niet erg?
6. Laten we dat doen.
7. Goed, waar zullen we drinken?
8. Wat dacht u van Kyōto?
9. Kyōto, duidelijk.
10. Heeft u het begrepen?
11. Ik heb het begrepen.


Herhalingsoefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven. Deze vragen worden automatisch en willekeurig geselecteerd uit vorige lessen. Je kunt soms meerdere keren dezelfde vraag krijgen.

1. Ik neem bier.
2. Meneer Yamamoto is voor het eerst in Nederland en...
3. Nou, graag!
4. Ik eet vis.
5. Hij is een Nederlander.
6. Hij is Nederlander.
7. Zijn de garnalen niet lekker?
8. Nederland is toch een koninkrijk?
9. U hoeft zich echt geen zorgen te maken.
10. Ik ben Suzuki.
11. Is dat zo?
12. Nou, het bier is niet zo lekker.
13. En welke nationaliteit heeft mevrouw Suzuki dan?
14. Wat is de masu-vorm van dekiru (kunnen)?
15. Mevrouw Tasaki eet zeebrasem.
16. Wat is de masu-vorm van kiru (dragen)?
17. Ober!
18. Noah, wil je niks drinken?
19. Mevrouw Takeda drinkt geen bier.
20. Nou, dan neem ik het wel.

Vragen en reacties

Pagina 1 2 3 4

Dit artikel heeft 26 reacties. Dit is reactiepagina 1 van 4.

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren. Log in of registreer.Reageer, breng leven in de brouwerij en help mee aan het opbouwen van een community.28-11-2016, 18:17 Vellen (59 reacties)
Citeren
dankjewel
27-11-2016, 20:02 Bastiaan (337 reacties)
Citeren
ik zou trouwens het niet vertalen als "stap in", maar meer als "laten [we] instappen!"
27-11-2016, 15:07 Bastiaan (337 reacties)
Citeren
De aansporende wijs van のる (noru) is のりましょう (norimashou)
27-11-2016, 14:51 Vellen (59 reacties)
Citeren
kan ik "stap in" vertalen door "nomashō"
volgens mij is dit een aansporende wijs of zit ik verkeerd?
19-03-2016, 15:25  jorisneyt (271 reacties)
Citeren
Geen probleem :D Ik vind het ook weer zo zielig om Loek al het werk te laten doen ^^
19-03-2016, 15:22 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Bedankt dat je even de moeite neemt om te antwoorden Jorisneyt.

Qua het gebruik van が klinkt het inderdaad logisch wat je je zegt het zou immers raar zijn als "vorige week" een eind zou gaan wandelen of een film zou kijken(daar had ik nog niet echt bij stilgestaan).

"先週見ました" klinkt ook zeer begrijpelijk, vanwege het context gedeelte.

どうもありがとうございます!
19-03-2016, 14:53  jorisneyt (271 reacties)
Citeren
Ik kan de vraag wel in detail uitleggen. Het is ook een poging om voor mezelf de basics even op een rijtje te zetten. Als ik fout zit, hoor je van Loek :)


が geeft het onderwerp van het werkwoord aan, in dit geval 見ました. 先週がマダガスカル2を見ました betekend dus 'Vorige week was degene die Madagascar 2 zag' en is dus onjuist.

先週 is een tijdsbepaling die nou eenmaal geen partikel nodig heeft.

Bonus: als je wilt benadrukken dat je de film niet gister zag, maar VORIGE WEEK, dan moet je beseffen dat waarschijnlijk degene die de film heeft gezien en de daadwerkelijke film al worden geimpliceerd uit context.
先週見ました is dus het correcte antwoord op de vraag いつマダガスカル2を見ましたか? Als je toch 私は of マダガスカル2を toevoegt, kan het enigsinds onnatuurlijk overkomen.
19-03-2016, 13:49 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Hallo Loek.

In de 1ste voorbeeld zin staat "Watashi wa senshū, Madagaskaru 2 wo mimashita. Nakanaka omoshirokatta desu yo."

Stel ik zou dit voorbeeld zonder de komma uit willen spreken, Zou dan het partikel "ga" na "senshū" geplaats moeten worden om van het geheel 1 zin te maken?

"私は先週がマダガスカル2を見ました"
"Ik heb VORIGE WEEK madagaskaru 2 gezien?"

Is dit dan kloppend?

宜しくお願いします!
27-08-2015, 09:44  Thijs (373 reacties)
Citeren
Ah, Dank je wel voor de uitleg Loek.

Fijne dag toegewenst.
26-08-2015, 06:42   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
He legt meer nadruk op de afstand die overbrugd moet worden, maar verder is het gebruik van he en ni min of meer gelijk. Qua beleefdheid is er sowieso geen enkel verschil.

Dat gezegd hebbende kan ni nog veel meer dingen dan alleen naar betekenen. Dat geldt niet voor he.

Nieuw forumonderwerp / Volgende pagina >>
Officieel gelicenseerd door 3A Corporation, de makers van Minna no Nihongo: de hoogst aangeschreven leermethode voor de Japanse taal.

Leer Japans met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting Engelstalige literatuur. Zowel Loek als Rumi zijn al 27 jaar fulltimevertaler Japans. Onze klanten: link.

Discord

Programma vandaag

Woensdagavond (19.30 - 21.30)
5 van de 7 leerlingen aanwezig
waarvan 0 leerlingen in lokaal

LES DUURT SLECHTS TWEE UUR
H37: Het passivum, maken met en maken van met から/で作る、het partikel の voor extra uitleg, こそあど-woorden plus voorzetsels

H37 会話1

Co2-concentratie lokaal (COVID)

406

Woord van de dag

Shirewataru

Alom bekend worden, zich als een lopend vuurtje verspreiden (0)


とある商人しょうにんがダンジョンのガーディアンをたおしたっていうしらせはすっかりわたってるぞ。

Het nieuws over een koopman die de kerkerwachters heeft verslagen verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Vraag van de dag

わたしのくにの①という②料理りょうりっていますか。
ケイさん・みずをかける・おこのきのような・チヂミ・ソンクラーン・おこのき・おかしをつくるのが上手じょうずな・おいしい


Quiz: Hoe goed is jouw Japans?

>> Archief <<


Over ons | Privacybeleid | Mail ons (LEES DIT EERST!) | Bel ons: 06-108 95 993 (UITSLUITEND voor proeflessen of calamiteiten) | ©2008-2022 Akebono Translation Service